Indkaldelse til DBC Ballerup`s ordinære generalforsamling 2022

Indkaldelse til DBC Ballerup`s ordinære generalforsamling 2022

Indkaldelse til DBC Ballerup`s ordinære generalforsamling 2022

Indkaldelse til DBCs ordinære generalforsamling 2022

Hermed indkaldes til:

DBC’s ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 19.00 i Kay Werner Lounge (Ballerup Super Arena)

Dagsorden iflg. clubbens love §9:

1) Valg af dirigent.

2) Formanden fremlægger bestyrelsens beretning om clubbens virksomhed i det forløbne år.

3) Fremlæggelse af regnskab og de kritiske revisorers beretning.

4) Fremlæggelse af næstfølgende års budget til orientering.

5) Fastlæggelse af kontingenter per 1. september 2022:

Bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser: Seniorer på bane og landevej: kr. 1.500, Junior/ungdom kr. 1.300 kr., drenge/piger kr. 1.000, landevejsmedlemsskab: kr. 1.000,-, landevejsmotion medlemskab: kr. 500,-, Medlemskab uden cykling kr. 300 og medlemmer over 67 år (uden cykling og med 5 års medlemsskab samt indmeldt senest i 2020) kr. 150.

6) Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår, at der ændres i DBC Ballerups vedtægter paragraf 12 stykke 1, så sportschefen udgår af bestyrelsen. (Sportschefen engageres i fremtiden af bestyrelsen). Konsekvensen af dette bliver i så fald, at bestyrelsen kommer til at består af 9 medlemmer.

I DBC Ballerups’s love ændres følgende:
§ 12 Bestyrelsens sammensætning og funktion

Stk. 1. Clubben ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer bestående af:

Formand
Næstformand
Kasserer
Sportschef
1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsesmedlem

1 bestyrelsesmedlem

1 bestyrelsesmedlem

1 bestyrelsesmedlem

Stk. 1. Clubben ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer bestående af:

Formand
Næstformand
Kasserer
1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsesmedlem

1 bestyrelsesmedlem

1 bestyrelsesmedlem

1 bestyrelsesmedlem

Stk. 3. På generalforsamlinger i ulige år vælges for 2 år:

Formand
Sportschef
1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsesmedlem


Stk. 3. På generalforsamlinger i ulige år vælges for 2 år:
Formand
Sportschef
1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsesmedlem

7) Valg af bestyrelse og sportsudvalgsmedlemmer:

Grunden fusionen af DBC og DCR Ballerup er alle bestyrelsesmedlemmer på valg.

Følgende skal vælges:

A. Formand for 1 år – på valg Bjarne Kratholm, villig til genvalg
B. Næstformand for 2 år – på valg Tonny Møller Jensen, villig til genvalg
C. Kassér for 2 år – på valg Inge Lise Lieberoth, villig til genvalg
D. Sportschef for 1 år (Punktet bortfalder såfremt bestyrelses forslag under punkt 6 vedtages)
E. Valg af seks bestyrelsesmedlemmer.
Jimmi Madsen, villig til genvaltestg for 2 år
Christian Poulsen, villig til genvalg for 2 år
Michael Baunsgaard, villig til genvalg for 2 år
Hanne Malmberg, villig til genvalg for 1 år
Bruno de Haas, villig til genvalg for 1 år
Morten Mikkelsen, villige til genvalg for 1 år

F. Valg af rytterrepræsentant for 1 år (udenfor bestyrelsen). Jørgen Sørensen ikke villige til genvalg. Vælges på separat ryttermøde forud.

G. Børneudvalg:

Udvalget varetager de sportslige børneaktiviteter under ansvar over for
bestyrelsen og efter godkendt budget. Udvalget består af 2-5 medlemmer,
der udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen, og der orienteres herom
på generalforsamlingen.

H. Landevejsudvalg/DBCT

Består af 6 medlemmer, der udpeges jvf. vedtægterne. Bestyrelsen orienterer på generalforsamlingen om udvalgets sammensætning for det kommende år.

8)

A. Valg af kritisk revisor for 2 år – på valg Peter Hansen
B. Valg af kritisk revisor suppleant for 1 år – på valg Preben Dalsgaard

9) Eventuelt

Share