Indkaldelse til DBC Ballerups ordinære generalforsamling 2023

Indkaldelse til DBC Ballerups ordinære generalforsamling 2023

Indkaldelse til DBC Ballerups ordinære generalforsamling 2023

Hermed indkaldes til:

DBC Ballerups ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Mandag den 9. oktober 2023 kl. 19.00 afholdes generalforsamling i Kay Werner Lounge i Ballerup Super Arena.

Dagsorden iflg. klubbens love §9:

1) Valg af dirigent.

2) Formanden fremlægger bestyrelsens beretning for året 2022/2023.

3) Fremlæggelse af regnskab og de kritiske revisorers beretning.

4) Fremlæggelse af næstfølgende års budget til orientering.

5) Fastlæggelse af kontingenter per 1. september 2024:

Bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser:
• Voksen fra kr. 1500,- til kr. 1800,- over 3 år, med kr. 100 pr år
• Junior fra kr. 1300,- til kr. 1600,- over 3 år, med kr. 100 pr år
• Børn under 15 år fra kr. 1000,- til kr. 1225,- over 3 år, med kr. 75 pr år
• Motion landevej fra kr. 500,- til kr. 650,- over 3 år, med kr. 50 pr år
• Licens landevej uændret. Kr. 1000,-
• Passivt medlem ændres til støttemedlem fra kr. 300,- til kr. 350,- i 2024.
• Kontingentsatsen for de ældre medlemmer over 67 år frem til 2020 er uændret kr. 150,-.

6) Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår jf. paragraf 12 stk. 1 og 2, at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 10 til 8, således at der i ulige årstal vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer og i lige årstal vælges næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

7) Valg af bestyrelse og sportsudvalgsmedlemmer
Følgende skal vælges:
• Formand for 2 år – på valg Bjarne Kratholm, villig til genvalg
• Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt 1 bestyrelsesmedlem for 1 år – forudsat at bestyrelses lovforslag under punkt 6 vedtages. Bliver dette ikke vedtaget, vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år.
• Hanne Malmberg, villig til genvalg for 2 år
• Bruno de Haas, villig til genvalg for 2 år
• Morten Mikkelsen, villig til genvalg for 2 år
• Gert Caspersen, villig til genvalg for 2 år
• Christian Poulsen, ønsker at afgå fra bestyrelsen
• Michael Baunsgaard, ønsker at afgå fra bestyrelsen

Børneudvalg:
Udvalget varetager de sportslige børneaktiviteter under ansvar over for bestyrelsen og efter godkendt budget. Udvalget består af 2-5 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen, og der orienteres herom på generalforsamlingen.

Landevejsudvalg:

Består af 6 medlemmer, der udpeges jvf. vedtægterne. Bestyrelsen orienterer på generalforsamlingen om udvalgets sammensætning for det kommende år.

8)

Valg af kritisk revisor for 2 år – på valg Palle Rosendal
Valg af kritisk revisor suppleant for 1 år – på valg Preben Dalsgaard

9) Eventuelt

Share